Regulamin

Regulamin rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki 3x3 sezon II (projekt)

§ 1. 1. Organizatorami rozgrywek są: Stowarzyszenie Promocji Sportu „Gryf”, ul. Orzeszkowej 3/u1, 71-564 Szczecin, KRS 0000510487, NIP: 851-317-69-84, Regon: 321542907 zwane w dalszej części regulaminu „SPS Gryf” oraz Międzyszkolny Klub Sportowy "Ekonomik" Przy Zespole Szkół Ekonomicznych W Radomiu z siedzibą Radom ul. Wernera 22, NIP 796 2186968, Regon 670876638 zwany w dalszej części regulaminu „Kottrans”. 
2. Organizatorzy prowadzą organizację rozgrywek administrując rozgrywkami na terenach poszczególnych województw: 
a. SPS Gryf na terenie województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, warmiński-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. 
b. Kottrans na terenie województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego. 
3. Przez organizację zawodów rozumiane jest stworzenie ram dobrowolnej rywalizacji uczestników. Organizatorzy nie są odpowiedzialni za przeprowadzenie i zabezpieczenie poszczególnych meczy. 
4. Komisarzami rozgrywek są: 
a. Paweł Kryzan w części administrowanej przez SPS Gryf, 
b. Marcin Kotowski w części administrowanej przez Kottrans. 
5. Oficjalną stroną internetową i podstawowym kanałem informacyjnym jest: http://plk3x3.pl/ 
6. Mecz odbywają się na dowolnym obiekcie, który posiada przynajmniej kosz oraz linie połowy boiska do koszykówki 5na5. 

§ 2. 1. W cyklu rozgrywkowym PLK 3x3 rozgrywki mogą być prowadzone w następujących kategoriach: 
a. Kategoria OPEN 
b. Kategoria U 23 (1997 i młodsi) 
c. Juniorów U18 (2002 i młodsi) 
d. Kadetów U16 (2004 i młodsi) 
e. Młodzików U14 (2006 i młodsi) 
f. Żaczków U12 (2008 i młodsi) 
2. Kategorie: 
a. Istnieje możliwość tworzenia dodatkowych kategorii. 
b. Kategoria może zostać utworzona jeżeli w danym regionie zgłosi się w niej co najmniej 5 zespołów. 
c. Wszystkie kategorie wiekowe są tworzone zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. W sytuacji małej ilości zespołów dopuszcza się możliwość łączenia kategorii. 
3. W rozgrywkach może wziąć udział każdy zawodnik bez względu na narodowość. 
4. W rozgrywkach PLK 3x3 może wziąć udział każdy zainteresowany, może to być reprezentacja klubu, szkoły czy nawet osób nie reprezentujących żadnej organizacji. 
5. Komisarz może na wniosek grupy zawodników, zorganizować rozgrywki w innych kategoriach lub utworzyć kategorię towarzyszącą tj. bez klasyfikacji generalnej. 

§ 3. 1. Przyjmuje się następujący system rozgrywek: 
a. Liga działa poprzez organizację rozgrywek zgłoszonych rozgrywek drużyn, które opłaciły wpisowe. 
b. Mecze odbywają się w kolejkach, które są z góry określane przez komisarzy dla obu konferencji równocześnie. 
c. Każda kolejka ma swój zakres czasowy. 
d. Nie rozegranie meczu w danej kolejce oznacza walkower obu drużyn. 
e. W każdej kolejce odbywa się mecz i rewanż.
f. Za każdy wygrany mecz zespół otrzymuje 2 punkty w klasyfikacji, a za przegrany 1 pkt. Za walkower jest 0 punktów. 
g. Mecz odbywają się w podziale na rozgrywki regionalne. h. Zwycięzcy rozgrywek regionalnych grają w finałach konferencji wschodniej lub zachodniej. 
i. W finale konferencji może zagrać do 16 drużyn w każdej kategorii wiekowej dla kobiet lub dla mężczyzn. 
j. Zwycięzcy finałów konferencji grają w finale krajowym PLK3x3. 
k. W finale PLK 3x3 może zagrać do 16 drużyn w każdej kategorii wiekowej dla kobiet lub dla mężczyzn. 
l. Możliwe jest otrzymanie dzikiej karty do finału konferencji lub finału PLK 3x3 dla zwycięzców turniejów włączonych do rozgrywek, ale pod warunkiem zgłoszenia do PLK3x3 wszystkich uczestników tego turnieju. 
2. Zgłoszenia do ligi następuje poprzez przesłanie formularza na adres: kontakt@3x3infrastruktura.pl, który jest załącznikiem nr 1 niniejszego regulaminu [link]. 
3. Zespoły wpłacają wpisowe w wysokości 20 zł za zawodnika: 
- w konferencji zachodniej na konto SPS Gryf nr: 59 1140 2004 0000 3502 7969 8168 
- w konferencji wschodniej na konto Kottrans nr: 48 1020 4317 0000 5402 0338 9756 
4. Każda drużyna musi podać obiekt na którym może grać w całym sezonie PLK 3x3 lub zaznaczyć brak obiektu. 
5. Jeżeli w jednym regionie będzie więcej niż 5 drużyn, wtedy zostaną podzielone na grupy, które po rozegraniu etapu grupowego wezmą udział w playoff. 
6. Każda zgłoszona drużyna otrzyma dane do kontaktu ze wszystkimi drużynami, z którymi ma rozegrać mecze oraz termin do ich rozegrania. 
7. Organizator dokona również wstępnego podziału ze względu na dostępne obiekty. Uczestnicy rozgrywek będą mogli modyfikować miejsce rozgrywek w porozumieniu z innymi zespołami z tej samej grupy. 
8. Każdy mecz musi zostać udokumentowany wspólnym zdjęciem obu drużyn oraz protokołem meczowym, który zostanie wysłany na adres e-mail: kontakt@3x3infrastruktura.pl 
 9. Planowane terminy sezonu 2: 
 21.09 - 25.10 – zgłoszenia drużyn 
 26.10 – 2.11 – przygotowanie rozgrywek grupowych 
31.10 – 6.11 – kolejka 1 
7.11 – 13.11 – kolejka 2 
14.11 – 20.11 – kolejka 3 
21.11 – 27.11 – kolejka 4 
28.11 - 4.12 – kolejka 5 
5.12 - 18.12 – dodatkowe terminy na rozegranie meczy w regionach 
4.01 – 17.01 – finały konferencji 
1.03 – 14.03 - finał o Mistrzostwo Polskiej Ligi Koszykówki 3x3 
10. Komisarze mogą modyfikować terminarz wg podziału określonego w §1. 

§ 4. 1. Drużyna przystępująca do rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki 3x3 zgłasza skład w liczbie maksymalnie 8 zawodników. 
2. Zawodnik w sezonie ma prawo reprezentować tylko jeden zespół. 
3. Zalecane jest aby każdy zawodnik miał założone konto w międzynarodowej bazie prowadzonej przez FIBA (Międzynarodową Federację Koszykówki) na: play.fiba3x3.com. 
4. Uczestnicy posiadający w dniu przystąpienia do rozgrywek mniej niż 18 lat muszą przesłać razem ze zgłoszeniem druk zgody rodziców na udział w rozgrywkach, który jest załącznikiem nr 2 niniejszego regulaminu [link]. 

§ 6. 1. Rozgrywki w turnieju Polskiej Ligi Koszykówki 3x3 rozgrywane są według Oficjalnych Przepisów Gry w Koszykówkę 3 na 3 Polskiego Związku Koszykówki, które znajdują się w załączniku nr 3 [link]. 
2. Uczestnicy meczu muszą wypełnić protokół meczowy i przesłać go na adres: kontakt@3x3infrastruktura.pl 
3. Nie przesłanie protokołu w ciągu jednego dnia od rozegrania meczu lub ostatnie dnia terminu określonego etapu rozgrywek oznacza walkower obu drużyn. 
4. Rozgrywki powinny odbywać się piłką w rozmiarze 6 (rozmiar dostosowany do gry w koszykówce 3x3) dla kategorii Open, U23, U18 i U16. Pozostałe kategorie powinny grać piłką w rozmiarze 5. 
5. Uczestnicy mogą gra inną piłką. Informacja o tym powinna być umieszczona w protokole z meczu. 
6. Mecze są sędziowane przez uczestników meczu w duchu fair play. 

§ 8. PLK 3x3 ma prawo wykorzystywać wizerunki zawodników i drużyn w działaniach promujących swoją działalność. 

§ 9. 1. Nagrody będą przyznawane dla zespołów, które zajmą miejsca 1-3 w swoich kategoriach na zakończenie rozgrywek tj. w finale PLK 3x3. 2. Możliwe jest ufundowanie nagród rzeczowych. 3. Możliwe są nagrody specjalne w poszczególnych kategoriach dla zawodników i zespołów. 

§ 10. W trakcie rozgrywek PLK 3x3 stosuje się wszystkie postanowienia przepisów gry 3x3 FIBA (Międzynarodową Federację Koszykówki). Sędziowie podejmują decyzje, które są ostateczne i nie podlegają procedurze protestacyjnej lub odwoławczej. 

§ 11. 1. Zawodnicy drużyny, biorącej udział w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki 3x3 nie muszą mieć jednakowych strojów. 2. Numery na strojach nie są wymagane. 

§ 14. Ambasador Polskiej Ligi Koszykówki 3x3. 1. Program Ambasador PLK 3x3 działa na dwóch poziomach: 
1. Ambasador Regionalny i Ambasador Honorowy PLK 3x3 
2. Ambasador Regionalny – w ramach tego poziomu zapraszamy do współpracy wszystkie osoby zainteresowane pomaganiem w organizacji rozgrywek w danych regionach. 
3. Uprawnienia Ambasadora Regionalnego PLK 3x3: 
a. Posługiwanie się tytułem Ambasadora Polskiej Ligi Koszykówki 3x3 na podstawie dyplomu wystawianego przez organizatorów, 
b. Publikacja informacji o działalności Ambasadora związanej z PLK3x3 na stronie plk3x3.pl oraz w mediach społecznościowych, 
c. Możliwość zarządzania rozgrywkami na danym terenie, 
d. Reprezentowanie PLK 3x3 w kontaktach z drużynami na danym obszarze. 
4. Honorowy Ambasador PLK 3x3 - w ramach tego poziomu zapraszamy znane osoby ze świata koszykówki do dzielenia się swoim doświadczeniem ze wszystkimi uczestnikami rozgrywek oraz osób zainteresowanych naszym projektem. 
5. Uprawnienia Honorowego Ambasadora PLK 3x3: 
a. Posługiwanie się tytułem Honorowego Ambasadora Polskiej Ligi Koszykówki 3x3 na podstawie dyplomu wystawianego przez organizatorów, 
b. Publikacja informacji o działalności Honorowego Ambasadora związanej z PLK3x3 na stronie plk3x3.pl oraz w mediach społecznościowych, 
c. Możliwość publikowania artykułów na temat koszykówki 3x3 w serwisach plk3x3, 
d. Prezentacja dorobku koszykarskiego Honorowego Ambasadora. 

§ 15. Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odbywa się w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych. 

§ 16. W sprawach nie objętych przepisami gry decyzje podejmuje Komisarz zawodów do kompetencji którego należy w szczególności: – weryfikacja uczestników danego meczu na podstawie zdjęć, – rozstrzyganie wątpliwości w zakresie oceny tożsamości zawodników, – rozpatrywanie protestów wniesionych przez kapitanów drużyn biorących udział w zawodach o ile merytoryczna ocena protestu możliwa jest na miejscu. W zakresie następujących spraw dyscyplinarnych stosuje się następujące kary dyscyplinarne: – zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego za niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego meczu, – zdyskwalifikowanie zawodnika przez Komisarza za wysoce niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z całego sezonu, – udział nieuprawnionego zawodnika w zespole stwierdzony po weryfikacji zawodników /zamiana tożsamości – udostępnienie osobie trzeciej lub udział zawodnika w dwóch zespołach/ skutkuje dyskwalifikacją zespołu w ramach danego sezonu, weryfikacją jego spotkań jako walkowery na korzyść zespołu przeciwnego w danej kolejce oraz dyskwalifikacją zawodnika w całym cyklu rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki 3x3 w danym roku.  
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem